Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

KURUM ile KATILIMCI
arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile belirtilen şartlarda
“EĞİTİM SÖZLEŞMESİ”
 1.  MÜCBİR SEBEPLER
Taraflardan her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harf, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, resmi merciler tarafından alınmış kararlar vb. tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller iki taraf için de mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında mücbir sürecin devamı süresince taraflar yükümlülüklerini yerine getirmeleri veya geç yerine getirmeleri sebebiyle, sorumlu olmayacaklardır. Taraflar mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı olarak karşı tarafa posta yoluyla bildirecek veya resmi belgeler ile kanıtlayacaktır.
1.        GİZLİLİK VE REKABET YASAĞI
Taraflar, gerek sözleşme süresince ve gerekse sözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde bile, birbirleriyle çalışmaları süresince, diğer taraf ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak edindikleri bu sözleşmeye konu bu faaliyetlerden doğan ticari sır veya özel nitelikteki bilgileri, ticari sonuçları, istatistiki bilgileri,  Eğitim Kurumlarına ait bilgileri, çevrimiçi eğitim, bilgi ve bilgisayar/internet şifrelerini, doküman vs. belgeleri, uzmanlık bilgilerini, üçüncü şahıslara açıklamayı ve gizliliği tam olarak korumayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.
2.        GENEL HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER
a.        Eğitim sözleşmesinde yer almayan hususlar için ilgili kanun mevzuatı uygulanacaktır.
b.        Eğitimler uzaktan eğitim programı ile uygulanır. Kullanıcı kendisine gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yaparak eğitimleri almaya başlar.
c.         uzaktan eğitim ile dersler alınır 
d.        Onaylı sertifika, sınavdan başarılı olanlara, ilgili mevzuat gereğince teslim edilir.
e.        Eğitim sözleşmesinin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
f.         Sisteme kullanıcı adı ve şifresini girerek kursiyerliğinin başladığını kabul eder.
3.        KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a.        Katılımcı eğitim ücretini peşin veya taksitlendirerek ödeyecektir.Sözleşme de yazılı tutar kabul görmüş olur  ve 2 taksit aksatan kursiyerin kaydı dondurularak kalan ücret için icra işlemleri başlatılır..
b.        Taksitlendirme durumunda kredi kartı formu doldurulup imzalattırılacaktır. Kredi kartı kullanmayan üye, ödemelerini, ödeme planında belirtilen gün ve tarihte, kendisine tebliğ edilen hesaba yatıracaktır.
                Katılımcının kendi isteği ile eğitimden ayrılması durumunda, katılımcı tarafından yapılmış ödemeler iade edilmeyecektir.
         c.   Kursiyer eğitimini sonlandırmak isterse eğitim danışmanlarımıza mail yoluyla başvurmak suretiyle kursiyerliğini iptalini isteyebilir. Böyle bir durumda kursiyer  almış olduğu eğitim ile  ilgili dönem için kendisinden tahsil edilmiş hizmet bedelinin geri verilmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kursiyer, bu şekilde çıkması sebebiyle ŞİRKET’in herhangi bir harcama veya masraf yapması durumunda bu harcama veya masrafları da tahsile yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.